برگزاري كارگاه نحوه ثبت اختراعات خارجي با همكاري معاونت پژوهش و مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

در راستاي حفاظت از ايده هاي فناور و تجاري سازي آنها كارگاه نحوه ثبت اختراعات خارجي از تاريخ 97/7/26 لغايت 97/2/26 در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار گرديد. در اين كارگاه جناب آقاي دكتر اصغري به عنوان مدرس تجربيات خود را در حوزه ثبت اختراعات داخلي و خارجي كه يكي از ملزومات تجاري سازي مي باشد مطرح نمودند كه مورد استقبال شركت كنندگان در اين كارگاه قرار گرفت.

مخاطبين اين كارگاه اعضاي هيات علمي و معاونين و مديران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان بودند كه ضمن آشنايي با فرآيندهاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش، در رابطه با نحوه ثبت اختراعات داخلي و خارجي نيز بحث و تبادل نظر نمودند. 


 
 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal