حضور مراكز رشد فناوري استان اصفهان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار تهران

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار تهران از تاريخ 3  لغايت 6 دي ماه 1397 در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار گرديد. در اين نمايشگاه مراكز رشد فناوري استان اصفهان به ارائه محصولات پرداختند. جناب آقاي دكتر طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر رنجبر معاون پژوهش و فناوري، جناب آقاي دكتر پيام نجفي مديركل امور اقتصادي دانشبنيان و سرمايهگذاري دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر ثمري مديركل توسعه و فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر حامد افشاري مديركل كارآفريني و تجاريسازي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر قباد بهزادي مدير ارتباط با صنعت معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و جناب آقاي دكتر حيدربيگي مدير مراكز تحقيقاتي معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از دستاوردهاي ارئه شده توسط مراكز رشد فناوري استان اصفهان بازديد نمودند.

 

 

 
 

 

 
 
مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Powered by DorsaPortal